Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

 Đây là dự án đầu tiên về Quản trị Quyền trẻ em được thực hiện tại miền Trung, Việt Nam. Mục tiêu chung của Dự án là nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em. Dự  án đặt ra 03 mục tiêu cụ thể (1) Tăng cường năng lực cho tổ chức và cho các thành viên trong mạng lưới quản trị quyền trẻ em; (2) Thúc đẩy sự liên kết và chia sẽ kinh nghiệm liên quan đến quản trị quyền trẻ em; (3)  Vận động chính sách và triển khai các hoạt động can thiệp.

1. Trong 6 tháng thực hiện, dự án đã thành lập được một mạng lưới về quản trị quyền trẻ em gồm 12 thành viên tại 4 tỉnh miền Trung làm cơ sở cho hoạt động giám sát thực thi công ước quốc tế về quyền trẻ em.

2. Dự án đã nâng cao năng lực về quản trị quyền trẻ em của CRD và các tổ chức thành viên trong mạng lưới được nâng lên đáng kể. Các tổ chức thành viên trong mạng lưới đã bắt đầu áp dụng các kỹ năng được tập huấn như: Quản trị, Quản lý dự án, giám sát, viết báo cáo thực thi… vào các hoạt động của tổ chức.

3. Một số lượng đáng kể các em học sinh và những người liên quan khác đã nâng cao được nhận thức về quyền trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông: Hội thi, phát vở…