Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

social_enterprise_in_vietnam

Bài viết dựa theo những ghi chép về ấn tượng của Kate Welch, người sáng lập và Giám đốc tổ chức Social Enterprise Acumen đã đến Việt Nam theo lời mời của Hội đồng Anh để nói chuyện với hàng trăm giảng viên đại học và sinh viên Việt Nam về vai trò của doanh nghiệp xã hội và cách thức để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp xã hội

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ