Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình giảm phát thải (ER-P)” được tài trợ bởi Tổ chức Tebtebba, thực hiện từ tháng 4/2022 với tổng kinh phí 54.020,78 USD.

Mục tiêu bao gồm:(1) Đồng bào DTTS ở tỉnh Thừa Thiên Huế có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia hiệu quả vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược và hành động REDD+; (2) Đồng bào DTTS ở tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được hưởng lợi từ các chương trình giảm thiểu phát thải, cơ chế, kế hoạch chia sẻ lợi ích và có thể đối phó với đại dịch COVID-19; (3) Đồng bào DTTS có ảnh hưởng đến các biện pháp thực hiện Chương trình giảm phát thải (ER-P) trong khu vực. Các bài học kinh nghiệm về sự tham gia của đồng bào DTTS trong thực hiện, giám sát, đánh giá ER-P được tư liệu hóa và chia sẻ rộng rãi.

Một số tài liệu truyền thông của dự án được chia sẻ dưới đây:

Tờ rơi:

Poster: