Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức

Về Chúng TôiCRD Việt Nam

Trung tâm PTNT miền Trung có sứ mệnh là nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách trong lĩnh vực phát triển nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

CRD qua những con số

38

Tổ chức hợp tác quốc tế

162

Dự án

200

Xã hưởng lợi dự án

48600

Lượt người được tập huấn

30

Loại mô hình sản xuất

18500

Lượt tham gia hội thảo đầu bờ

50000

Hộ dân được hưởng lợi trực tiếp

41

Đề tài nghiên cứu

17

Đầu sách được xuất bản

Các cơ quan tài trợ