Xuất khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài vào thị trường EU trong quí I/2009

Tính chung, trong 3 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU đạt 21,2 triệu USD, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU tháng 3/2009, thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bằng tre đạt cao nhất với 2 triệu USD tăng 40,7% so với tháng trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bàn ghế bằng tre có giá trị lớn nhất đạt 655 nghìn USD tăng 2,4 lần so với tháng trước. Đáng chú ý là mặt hàng mành tre xuất khẩu vào thị trường EU tăng mạnh chủ yếu là do trong tháng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Đức tăng mạnh đạt 246 nghìn USD tăng 10,5 lần so với tháng trước. Mặt hàng hộp bằng tre có kim ngạch xuất khẩu đạt 284 nghìn USD tăng 20,2% so với tháng trước. Mặt hàng mành trúc có kim ngạch xuất khẩu đạt 61 nghìn USD tăng 9,6 lần so với tháng trước. Một số mặt hàng bằng tre xuất khẩu chủ yếu vào thị trường EU trong tháng là: bàn ghế bằng tre, mành tre, hộp tre, mành trúc, bát đĩa khe, khay tre, kệ tre, chậu tre…

Kế đến là mặt hàng lục bình, lá buông với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 triệu USD tăng 17% so với tháng trước. Trong đó mặt hàng chậu đan lục bình có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt 472 nghìn USD, tăng 2 lần so với tháng trước. Tiếp đến là mặt hàng làm bằng lá buông có kim ngạch xuất khẩu đạt 257 nghìn USD tăng 38% so với tháng trước. Mặt hàng rổ đan lục bình có kim ngạch xuất khẩu đạt 105 nghìn USD, giảm 5,8% so với tháng 2/2009. Mặt hàng bàn ghế bằng lục bình có kim ngạch xuất khẩu đạt 56 nghìn USD Tăng 41% so với tháng trước. Một số mặt hàng lục bình, lá buông xuất khẩu chủ yếu vào thị trườngEU trong tháng là: chậu đan lục bình, hàng bằng lá buông, rổ lục bình, bàn ghế lục bình, bát đĩa lục bình, bình bằng lục bình, giỏ lục bình…

Mặt hàng bằng cói có kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU trong tháng đạt 733 nghìn USD tăng 11% so với tháng trước. Trong đó mặt hàng hộp cói có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt 184 nghìn USD giảm 26% so với tháng trước. Bên cạnh đó, một số mặt hàng bằng cói có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong tháng là: mặt hàng rổ cói có kim ngạch xuất khẩu đạt 62 nghìn USD, tăng 3 lần so với tháng trước. Mặt hàng đệm cói có kim ngạch xuất khẩu dạt 61 nghìn USD tăng 2,8 lần so với tháng 2/2009…Một số mặt hàng bằng cói xuất khẩu chủ yếu vào thị trường EU trong tháng là: hộp cói, giỏ cói, rổ cói, đệm cói, chiếu cói, chiếu cói, thùng cói, khay cói, kệ cói…

Mặt hàng bằng mây có kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU trong tháng đạt 650 nghìn USD tăng 30,5% so với tháng 2/2009. Trong đó mặt hàng bàn ghế mây, có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt 272 nghìn USD tăng 25% so với tháng 2/20009.Kế đến là mặt hàng rổ bằng mây có kim ngạch xuất khẩu 131 nghìn USD tăng 2,6 lần so với tháng trước. Mặt hàng khay bằng mây có kim ngạch xuất khẩu đạt 110 nghìn USD tăng 13% so với thtáng trước. Một số mưtạ hàng bằng mây xuất khẩu chủ yếu vào thị trường EU trong tháng là bàn ghế mây, rổ mây, khay mây, giỏ mây, thùng mây, bình mây….

Theo VN economic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ