Thông tin các thành viên

Thông Tin Thành Viên

1.  Malteser International (MI)

http://www.malteser-international.org/en/home/home.html

2. Nowegian Church Aid (NCA)

http://www.actalliance.org/about/actmembers/norwegian-church-aid

3.   Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông Lâm Huế (CRD)

http://crdvietnam.orgvietnam/

4.   Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)

http://www.corenarm.org.vn/?pid=93&id=796

5.   Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet)

http://www.greenviet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ