Thông điệp: 4 nhóm quyền trẻ em theo Pháp Luật Việt Nam

sc bia final (1)

Đơn vị thiết kế: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung – Năm 2016

Đơn vị tài trợ: Save The Children

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ