Tầm nhìn & Sứ mệnh

IMG_4002

Tầm nhìn:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung sẽ là một tổ chức hàng đầu ở Việt Nam về Phát triển Nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng một t xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Sứ mệnh:

Trung tâm PTNT miền Trung có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, tổ chức cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

Mục tiêu:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung đóng góp cho cuộc sống tốt hơn của các nhóm mục tiêu và sự phát triển xã hội trong bối cảnh hội nhập Quốc tế, nền kinh tế thị trường và trong điều kiện có biến đổi khí hậu, với các sứ mệnh cụ thể như sau:

 • Nâng cao năng lực cho người dân để giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững.
 • Nâng cao năng lực cho người dân để thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sinh thái.
 • Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội để thực hiện công bằng, dân chủ cơ sở và cải cách hành chính.
 • Triển khai các nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phục vụ sản xuất và đời sống đồng thời cung cấp thông tin cho hoạch định chính sách; liên kết với các tổ chức trong và ngoài mạng lưới để thực hiện các hoạt động vận động chính sách.
 • Đóng vai trò là cầu nối giữa nhà trường (Đại học) và xã hội.

Nhóm mục tiêu:

Nông dân, nhất là người nghèo, phụ nữ, trẻ em và những nhóm dễ bị tổn thương.

Mục tiêu tổng thể/ mục đích:

Đóng góp tích cực cho cuộc sống tốt hơn của các nhóm mục tiêu và sự phát triển của xã hội trong bối cảnh của hội nhập quốc tế, hệ thống kinh tế thị trường và biến đổi khí hậu.

Các mục tiêu cụ thể

 • Mục tiêu 1: Phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và kết nối thị trường.
 • Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH và quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT).
 • Mục tiêu 3: Tăng cường hiệu quả quản trị tài nguyên thiên nhiên.
 • Mục tiêu 4: Thúc đẩy quản trị địa phương tốt, đổi mới chính sách, thể chế trong NN và PTNT.
 • Mục tiêu 5: Tăng cường năng lực Trung tâm về quản trị tốt và phát triển doanh nghiệp xã hội (DNXH).

muc tieu

Các loại hình hoạt động

Các kết quả dự kiến của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trong 5 lĩnh vực nêu trên sẽ dựa trên 6 loại hình hoạt động sau đây:

 • Tư vấn
 • Đào tạo
 • Nghiên cứu
 • Vận động chính sách
 • Kinh doanh (doanh nghiệp xã hội)
 • Thông tin

Trong những năm tới, Trung tâm sẽ tập trung vào 5 chương trình chính sau đây.Các chương trình này sẽ được lồng ghép với nhau trong mỗi hoạt động cụ thể của trung tâm.

 1. Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và kết nối thị trường
 2. Chương trình nâng cao khả năng thích ứng của người dân với BĐKH hiện nay
 3. Chương trình quản lý tài nguyên và bảo vệ nôi trường sinh thái
 4. Chương trình quản trị tốt và Dân chủ cơ sở
 5. Chương trình phát triển doanh nghiệp xã

Giá trị cốt lõi:

Giá trị cốt lõi

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung sẽ duy trì con đường phát triển của chúng tôi trên nền tảng các giá trị cốt lõi được tạo dựng và duy trì cho đến hôm nay.

Nhân sự:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung luôn coi nhân lực là tài sản cốt yếu của tổ chức để Trung tâm đạt được sứ mệnh đã đề ra. Dó đó, Trung tâm sẽ tập trung tăng cường xây dựng năng lực về quản lý và chuyên môn, cụ thể:

 • Năng lực quản lý tổ chức (vai trò lãnh đạo, năng lực kết nối mạng lưới, chuyên môn về thể chế, năng lực điều phối, năng lực quản lý tri thức, v.v.)
 • Năng lực quản lý dự án (thiết kế can thiệp, gây quỹ, kết nối mạng lưới, truyền thông, điều phối, quản lý tri thức, v.v.)
 • Năng lực phát triển kinh doanh (thiết kế các dịch vụ, marketing và truyền thông, năng lực thực hiện các dịch vụ, quản lý khách hàng, v.v.)
 • Năng lực cung cấp dịch vụ(thiết kế can thiệp, gây quỹ, kết nối mạng lưới, truyền thông, điều phối, quản lý tri thức, v.v.)

Trung tâm sẽ xác định các mốc thời gian cụ thể để củng cố từng loại năng lực nhằm phù hợp với tiến trình phát triển của tổ chức.

Nhân sự cứng (cán bộ do Trung tâm trả lương) cần được bổ trợ bởi nguồn chuyên gia thuê ngoài hoặc dịch vụ đầu vào cho các hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

Nguồn lực từ tình nguyện viên (volunteer), đặc biệt là tình nguyện viên quốc tế, là rất quan trọng cho các công việc khó và đòi hỏi chuyên môn cao (phát triển kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông, tiếp thị, v.v…). Ngoài ra, Trung tâm còn có lực lượng tình nguyện viên rất dồi dào đó là các sinh viên (cả Đại học và Cao học) đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm.  Họ có thể làm việc cho Trung tâm để tích lũy kinh nghiệm trước khi đi tìm việc.

Căn cứ trên các mục tiêu chiến lược của tổ chức, các đầu ra cần thiết và các hoạt động phù hợp cần triển khai (đã nêu lên ở các mục trên), nhu cầu nhân sự bao gồm số lượng, chuyên môn và kinh nghiệm cho từng vị trí nhân sự và các vị trí chuyên gia cần thiết sẽ được nêu rõ. Trung tâm cân nhắc xây dựng một Chiến lược phát triển nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc từng năm trong giai đoạn 2015 – 2020, có cân đối với khả năng tài chính chung.

Trung tâm cũng nâng cấp và hoàn thiện các quy định nội bộ để phù hợp với tình hình mới :

 • Qui định về chế độ làm việc
 • Qui định về đánh giá cán bộ
 • Qui định về lương, thưởng

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ