Tài liệu truyền thông vận động chính sách

anh12

Người biên soạn: Nguyễn Thị Diệp Hoa

Nội dung: Tài liệu hướng dẫn cách làm một bản tóm lược vận động chính sách

Thời gian: Tháng 6/2016

Tài liệu thuộc bản quyền của Nguyễn Thị Diệp Hoa, Oxfam

 

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ