Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1.   Nguyên tắc hoạt động

 • Tuân thủ pháp luật của Việt Nam
 • Tự nguyện tham gia
 • Bình đẳng và dân chủ
 • Công khai minh bạch hoạt động và tài chính
 • Các thành viên của CCN là tổ chức phải có tư cách pháp nhân
 • Các thành viên là cá nhân cần phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (thể nhân) cần người giới thiệu, tổ chức bảo trợ
 • Cam kết chấp hành qui chế của mạng lưới

2.   Trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức thành viên:

2.1.  Trách nhiệm:

 • Tôn trọng và tuân thủ Qui chế và các Quyết định của mạng lưới
 • Phải có sự cam kết bằng văn bản khi tham gia vào mạng lưới với tư cách thành viên (có đơn đăng ký tham gia).
 • Tham gia các cuộc họp và tích cực đóng góp xây dựng mạng lưới.
 • Góp phần xây dựng uy tín và quảng bá hình ảnh của mạng lưới
 • Giữ liên lạc thường xuyên với các tổ chức trong mạng lưới.
 • Nên bỏ nhưng câu chữ bắt buộc, không nên tự do quá. Cuộc họp phải thông báo sớm,
 • Các thành viên có trách nhiệm phản hồi thông tin cho Ban điều hành khi vắng ở các cuộc họp. Nếu không phản hồi thông tin hoặc vắng 3 lần không lý do thì bị loại bỏ tư cách thành viên.
 • Có trách nhiệm đóng góp cho CCN nếu sử dụng danh nghĩa của CCN để tham gia đấu thầu dự án. Trong trường hợp này, CCN yêu cầu nên có những hợp phần chung cho mạng lưới hoặc có thể kết hợp với các thành viên trong mạng lưới để thực hiện.
 • Thông tin cho CCN về việc đấu thầu, kêu gọi tài trợ sau khi có kết quả

2.2.  Quyền lợi

 • Với các thành viên là tổ chức

–     Được chia sẻ thông tin

–     Được nâng cao năng lực

–     Được tham gia và hưởng lợi từ các dự án chung của mạng lưới

–     Được sử dụng danh nghĩa của CCN để tham gia đấu thầu các dự án, kêu gọi các tài trợ

–     Được quảng bá hình ảnh của tổ chức thông qua các hoạt động của mạng lưới (nếu có đóng góp nguồn lực)

 • Với các thành viên là thể nhân

–     Được chia sẻ thông tin

–     Được nâng cao năng lực

3.   Qui định về sinh hoạt, hội họp và viết tin

 • Hội họp:

–     Họp quý: Định kỳ một quý/lần vào tuần thứu nhất hoặc thứ hai của tháng đầu tiên trong quý.

–     Họp năm: Tổng kết năm và lập kế hoạch của mạng lưới vào tháng 12 hàng năm.

 • Ngôn ngữ sinh hoạt của mạng lưới: sử dụng song ngữ Việt-Anh.

–     Tiếng Việt: do các tổ chức phi chính phủ Việt Nam phụ trách

–     Tiếng Anh: do các tổ chức phi chính phủ quốc tế phụ trách và biên dịch (nếu có).

 • Quy đinh viết tin, bài:

–     Định kỳ mỗi thành viên mạng lưới sẽ gửi 1 tin/bài/quý về các các hoạt động của tổ chức mình cho Ban điều hành CCN.

–     Ban điều hành có trách nhiệm phân công thành viên biên tập, chỉnh sửa và đăng tải lên trang web của CCN, tạp chí. Mỗi tháng ít nhất có 3 bài viết/bản tin được đưa lên trang web của mạng lưới và CCWG Hà Nội.

4.   Qui định về kết nạp, hủy bỏ tư cách tổ chức thành viên

 • Bất kỳ các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế/Phi chính phủ Việt Nam/Tổ chức thuộc khối nhà nước/Tổ chức xã hội dân sự hoặc cá nhân có lĩnh vực hoạt động liên quan, có quan tâm đến mục đích và các mục tiêu của CCN đều có thể đăng ký tham gia vào CCN.
 • Việc kết nạp các tổ chức thành viên sẽ được tiến hành thường xuyên tại các cuộc họp định kỳ với sự đồng thuận của đa số các tổ chức thành viên Ban điều hành CCN
 • Các tổ chức có nhu cầu gửi đơn, các thông tin giới thiệu về tổ chức (theo mẫu) để đăng ký tham gia vào mạng lưới.
 • Hủy bỏ tư cách thành viên:

–     Khi thành viên tự nguyện nộp đơn xin ra khỏi CCN

–     Thành viên vi phạm qui chế hoạt động của CCN

–     Khi tổ chức thành viên có những hoạt động đi ngược lại mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của Mạng lưới.

5.   Thay đổi qui chế

 • Việc thay đổi Quy chế này được thực hiện khi có các nội dung không còn phù hợp với thực tế hoạt động hay chiến lược của Mạng lưới,
 • Việc thay đổi Quy chế do Ban điều hành hoặc do các tổ chức thành viên đề xuất và được tập thể Ban điều hành nhất trí,
 • Quy chế có thể được thay đổi một phần hoặc toàn bộ trong cuộc họp hàng năm. Ban Điều hành sẽ trình nội dung thay đổi tại cuộc họp toàn thể thành viên mạng lưới. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực khi ít nhất 2/3 số thành viên mạng lưới tán thành./.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ