Hướng dẫn thủ thục tạm ứng và thanh toán

Từ ngày 1/10/2016, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã ký quyết định và ban hành “Hướng dẫn thủ tục tạm ứng và thanh toán của Trung tâm PTNT miền Trung”.

Các văn bản hướng dẫn tạm ứng và thanh toán của CRD bao gồm:

 • Mẫu 01: Biên bản giao nhận hàng hóa. Tải về: Mau 01-KT-BBBG
 • Mẫu 02: Biên bản chọn tư vấn cho hoạt động. Tải về: Mau 02-KT-BBCTV
 • Mẫu 03a: Biên bản điều chỉnh hóa đơn tài chính. Tải về: Mau 03a-KT-BBĐCHĐ
 • Mẫu 03b: Biên bản điều chỉnh hóa đơn tài chính. Tải về: Mau 03b-KT-BBĐCHĐ
 • Mẫu 04: Biên bản thu hồi hóa đơn tài chính. Tải về: Mau 04-KT-BBTHHĐ
 • Mẫu 05a:  Biên nhận. Tải về: Mau 05a-KT-BNCN_CT
 • Mẫu 05b:Biên nhận. Tải vềMau 05b-KT-BNCN_KT
 • Mẫu 06: Danh sách nhận tiền. Tải về: Mau 06-KT-DSNT
 • Mẫu 07: Danh sách nhận tiền công tác phí. Tải về: Mau 07-KT-DSNTCTP
 • Mẫu 08: Danh sách nhận tiền đi lại. Tải về: Mau 08-KT-DSNTĐL
 • Mẫu 09: Danh sách xác nhận tham dự. Tải về: Mau 09-KT-DSXNTD
 • Mẫu 10: Giấy đề nghị mua sắm. Tải về: Mau 10-KT-ĐNMS
 • Mẫu 11: Bản cam kết ước tính khoảng cách và chi phí đi lại. Tải về: Mau 11-KT-CKKCDL
 • Mẫu 12: Hợp đồng tư vấn. Tải về: Mau 12-KT-HĐ
 • Mẫu 13: Quyết định chọn đơn vị cung cấp dịch vụ. Tải về: Mau 13-KT-QDPD
 • Mẫu 14: Biên bản họp về việc so sách giá và chọn đơn vị cung cấp dịch vụ hàng hóa. Tải về: Mau 14-KT-BBSSG
 • Mẫu 15: Tờ kê chứng từ gốc thanh toán. Tải về: Mau 15-KT-TKCTG
 • Mẫu 16: Giấy đề nghị tạm ứng. Tải về: Mau 16-KT-DNTU
 • Mẫu 17: Giấy đề nghị thanh toán. Tải về: Mau 17_KT-DNTT

Mời quý vị xem và tải các mẫu thủ tục phù hợp nhu cầu từng hoạt động cụ thể ở trên. Mọi thắc mắc và cần hướng dẫn chi tiết hoạt động xin liên hệ về:

– Kế toán: Nguyễn Thị Diệu Hồng

Email: hongnd@crdvietnam.org 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung

 

 

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ