Hình ảnh về khóa tập huấn: Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và quyền trẻ em theo Pháp Luật Việt Nam

DSC_0123

DSC_0125

DSC_0078

DSC_0097

DSC_0101

DSC_0112

DSC_0120

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ