Thông tin dự án

Giới thiệu dự án FLEGT

Giới thiệu cơ cấu quản lý dự án, các hoạt động chính cũng như địa điểm, ngân sách và thời gian thực hiện dự án. Bên cạnh đó là những thông tin khác liên quan tới bối cảnh, đối tượng, kết quả mong đợi của dự án FLEGT

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ