Lão Nông Làm Phân Từ Rác

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG – VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sản phẩm phân hữu cơ vi sinh mang lại hiệu quả rõ ràng trong việc trồng trọt của gia đình ông, chi phí bón phân giảm rõ rệt.
Sản phẩm phân hữu cơ vi sinh mang lại hiệu quả rõ ràng trong việc trồng trọt của gia đình ông, chi phí bón phân giảm rõ rệt – Theo Đắc Thành

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ