Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Tiêu đề : Tuyển tư vấn thúc đẩy sự tham gia và lồng ghép giới vào quá trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Mục tiêu: Giám sát, thúc đẩy đơn vị tư vấn đảm bảo sự tham gia và lồng ghép giới vào quá trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm Xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: 02/11/2021 – 28/02/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: 01/11/2021

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh t Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” t nh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:

– Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả;

– Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;

– Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;

– Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.

– Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Để đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và lồng ghép giới vào quá trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, CRD sẽ tuyển 01 tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để giám sát, hỗ trợ cho công ty tư vấn giao rừng ở thực địa.

2. Nhiệm vụ tư vấn

– Tham gia khóa hướng dẫn về Quy trình giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp có sự tham gia và lồng ghép giới.

– Thúc đẩy sự tham gia và phối hợp giữa các đơn vị thực hiện giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp bao gồm Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, UBND xã Đăk Ring, Công ty HNT và các cộng đồng.

– Giám sát, thúc đẩy đơn vị tư vấn đảm bảo sự tham gia của người dân và nữ giới trong quá trình triển khai giao rừng đồng bộ với giao đất ở thực địa. Các hoạt động tại thực địa bao gồm:

+ Tổ chức 01 cuộc họp cấp xã để thống nhất kế hoạch triển khai giao rừng tại thực địa.

   + Tổ chức 04 cuộc họp thôn để thông qua đơn đề nghị giao rừng gắn với đất lâm nghiệp và thống nhất quyền và nghĩa vụ của cộng đồng sau giao đất giao rừng.

+ Tổ chức 4 cuộc họp cộng đồng để thông qua kế hoạch quản lý sử dụng đất và rừng.

+ Bàn giao hồ sơ giao đất giao rừng (Quyết định giao rừng, Giấy chứng nhận quyền sử đất) tại các cộng đồng.

3. Yêu cầu và chuyên môn năng lực của tư vấn

– Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;

– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;

– Có kỹ năng thuyết trình, làm việc với người dân tộc thiểu số và thúc đẩy sự tham gia;

4. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:
(1) Thư bày tỏ sự quan tâm

(2) Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

(3) Bản đề xuất kỹ thuật và k hoạch làm việc chi tiết

(4) Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 01/11/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà: Hồ Th Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ : 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

Thông tin chi tiết được đính kèm từ đường link bên dưới:

Điều khoản tham chiếu

Comments are closed.